سامانه های ساینار

 

                                                                                                                                                                                                    

                        سامانه سیار برق خورشیدی                                           سامانه آبگرمکن خورشیدی                                                سامانه پمپ آب خورشیدی

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  

               سامانه برق خورشیدی 2000 وات ساعتی                            سامانه برق خورشیدی 3000 وات ساعتی                                سامانه برق خورشیدی 5000 وات ساعتی