محصولات ساینار

 

 

 

                                                                                                                                               

 

                                 صفحه خورشیدی                                                  اینورتر متصل به شبکه                                         اینورتر منفصل به شبکه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

                                              شارژ کنترلر                                                سازه خورشیدی                                           کابل خورشیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

                                          تابلو برق                                                                 اتصالات                                                           باتری